சங்கீதம் 117 – Psalms Chapter 117

Psalms Chapter 117

சங்கீதம் அதிகாரம் 117

1. ஜாதிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; ஜனங்களே எல்லாரும் அவரைப் போற்றுங்கள்.

2. அவர் நம்மேல் வைத்த கிருபை பெரியது, கர்த்தரின் உண்மை என்றென்றைக்குமுள்ளது. அல்லேலுூயா.

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + twenty =