2 இராஜாக்கள் – 2 Kings

இராஜாக்களின் இரண்டாம் புஸ்தகம்

2 Kings

2 இராஜாக்கள் அதிகாரம் 1 – 25

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 15 =