2 நாளாகமம் – 2 Chronicles

நாளாகமத்தின் இரண்டாம் புஸ்தகம்

2 Chronicles

2 நாளாகமம் அதிகாரம் 1 – 36

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 7 =