1 சாமுவேல் – 1 Samuel

சாமுவேலின் முதலாம் புஸ்தகம்

1 Samuel

1 சாமுவேல் அதிகாரம் 1 – 31

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =