வெளிப்படுத்தின விசேஷம் – Revelation

திவ்ய வாசகனகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம்

Revelation

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் 1 – 22

Share your love

Leave a Reply