கொலோசெயர் – Colossians

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் கொலோசெயருக்கு எழுதின நிருபம்

Colossians

கொலோசெயர் அதிகாரம் 1 – 4

1 2 3 4
Share your love

Leave a Reply