1 தெசலோனிக்கேயர் – 1 Thessalonians

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதின முதலாம் நிருபம்

1 Thessalonians

1 தெசலோனிக்கேயர் அதிகாரம் 1 – 5

1 2 3 4 5
Share your love

Leave a Reply