பிலிப்பியர் – Philippians

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம்

Philippians

பிலிப்பியர் அதிகாரம் 1 – 4

1 2 3 4
Share your love

Leave a Reply