பிலேமோன் – Philemon

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் பிலேமோனுக்கு எழுதின நிருபம்

Philemon

பிலேமோன் அதிகாரம் 1

1
Share your love

Leave a Reply