கலாத்தியர் – Galatians

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம்

Galatians

கலாத்தியர் அதிகாரம் 1 – 6

1 2 3 4 5 6
Share your love

Leave a Reply