2 பேதுரு – 2 Peter

அப்போஸ்தலனகிய பேதுரு எழுதின பொதுவான இரண்டாம் நிருபம்

2 Peter

2 பேதுரு அதிகாரம் 1 – 3

1 2 3
Share your love

Leave a Reply