2 கொரிந்தியர் – 2 Corinthians

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம்

2 Corinthians

2 கொரிந்தியர் அதிகாரம் 1 – 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Share your love

Leave a Reply