2 தீமோத்தேயு – 2 Timothy

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம்

2 Timothy

2 தீமோத்தேயு அதிகாரம் 1 – 4

1 2 3 4
Share your love

Leave a Reply