2 தெசலோனிக்கேயர் – 2 Thessalonians

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம்

2 Thessalonians

2 தெசலோனிக்கேயர் அதிகாரம் 1 – 3

1 2 3
Share your love

Leave a Reply