1 தீமோத்தேயு – 1 Timothy

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதின முதலாம் நிருபம்

1 Timothy

1 தீமோத்தேயு அதிகாரம் 1 – 6

1 2 3 4 5 6
Share your love

Leave a Reply