1 பேதுரு – 1 Peter

அப்போஸ்தலனகிய பேதுரு எழுதின பொதுவான முதலாம் நிருபம்

1 Peter

1 பேதுரு அதிகாரம் 1 – 5

1 2 3 4 5
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + twenty =