1 யோவான் – 1 John

அப்போஸ்தலனகிய யோவான் எழுதின முதலாம் நிருபம்

1 John

1 யோவான் அதிகாரம் 1 – 5

1 2 3 4 5
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =