1 கொரிந்தியர் – 1 Corinthians

அப்போஸ்தலனகிய பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதின முதலாம் நிருபம்

1 Corinthians

1 கொரிந்தியர் அதிகாரம் 1 – 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 5 =